Bestemmingsplan M4H

Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam willen M4H omvormen naar een gemengd gebied met wonen en werken, naar de richtlijnen van het Ruimtelijk Raamwerk M4H. Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan met bijbehorend Milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Ruimtelijk Raamwerk

Met de vaststelling van het Ruimtelijk Raamwerk M4H in juni 2019, is de ruimtelijke invulling en het programma voor Merwe-Vierhavens concreet geworden. Het Ruimtelijk Raamwerk gaat uit van herontwikkeling naar een aantrekkelijk gemengd woon-werkgebied met (nieuwe) woningen, voorzieningen en een nieuw type bedrijvigheid met werkgelegenheid voor heel Rotterdam.

Het nieuwe Bestemmingsplan M4H

Op basis van de huidige planologische kaders is de voorgenomen gebiedsontwikkeling niet mogelijk, met name omdat het gebied is aangewezen als gezoneerd industrieterrein dat is bedoeld voor grote lawaaimakers.

Het nieuwe bestemmingsplan dient een aantal doelen. Het belangrijkste doel is het bestemmen van een deel van het programma uit het Ruimtelijk Raamwerk in de deelgebieden Merwehaven en Galileipark. Ook voorziet het bestemmingsplan in een actueel planologisch kader, aangezien in het grootste deel van het gebied een planologisch kader uit 1937 geldt. Verder schept het de condities voor de gebiedsontwikkeling in deelgebied Marconikwartier en Keilekwartier, op grond van het Ruimtelijk Raamwerk. Het MER is opgesteld om de (milieu)effecten van de ontwikkelingen in het gebied in samenhang met elkaar inzichtelijk te maken. In het MER zijn verschillende varianten voor de gebiedsontwikkeling onderzocht.

Planning en bestuurlijke route

De behandeling van het ontwerpbestemmingsplan en het MER in het college, vond plaats eind mei 2023. De stukken worden daarna ter inzage gelegd; vanaf 26 mei tot en met 6 juli 2023. In deze periode kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Op maandag 5 juni organiseren gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam een informatiebijeenkomst om de plannen te delen, en om vragen te beantwoorden over het bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken.

Na de periode van ter inzagelegging gaan we aan de slag met het beantwoorden en verwerken van ingediende zienswijzen. Uitgaande van deze planning kan het bestemmingsplan voor M4H in het eerste kwartaal van 2024 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Meer informatie over het bestemmingsplan M4H

MEER INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN HET BESTEMMINGSPLAN

BEKENDMAKING TER INZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN EN MER M4H

TERUGBLIK INFORMATIEBIJEENKOMST BESTEMMINGSPLAN EN MER