Bestemmingsplan M4H inhoud

M4H verandert naar een energiek stadsdeel voor wonen, werken en leren. Met de vaststelling van het Ruimtelijk Raamwerk M4H in juni 2019, is de ruimtelijke invulling en het programma voor Merwe-Vierhavens concreet geworden.

Het Ruimtelijk Raamwerk gaat uit van herontwikkeling naar een aantrekkelijk gemengd woon-werkgebied met (nieuwe) woningen, voorzieningen en een nieuw type bedrijvigheid dat werkgelegenheid biedt voor heel Rotterdam. Deze innovatieve maakindustrie is belangrijk voor een duurzame toekomst voor stad en haven. Deze maakbedrijven werken met nieuwe technologieën en materialen voor innovaties op het gebied van duurzame energie en mobiliteit, en voor circulariteit.

Wonen en werken in M4H

Een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling naar een nieuw stadsdeel is de nieuwbouw van woningen. Wonen, voorzieningen en een aantrekkelijke buitenruimte zorgen voor een levendig gebied met plekken voor ontmoeting.

Een ander belangrijk uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling van M4H is collectiviteit, en het mengen en delen van verschillende functies. Het mengen van functies leidt tot slim ruimtegebruik, levendigheid, flexibiliteit en toekomstbestendigheid. Bijvoorbeeld het delen van parkeerplekken, met overdag parkeren voor werkenden, en in de avond voor bewoners. Of het delen van energie, bedrijven hebben warmte over, en woningen hebben warmte nodig.

Het nieuwe Bestemmingsplan M4H

Op grond van de huidige planologische kaders (waaronder een beheersverordening uit 1937) is de voorgenomen gebiedsontwikkeling niet mogelijk, met name omdat het gebied is aangewezen als gezoneerd industrieterrein dat is bedoeld voor grote lawaaimakers. Het bestemmingsplan geeft een nieuw planologisch kader op grond waarvan een deel van de beoogde gebiedsontwikkeling mogelijk is en de aanwezige en zittende bedrijven krijgen een passende bestemming. Het MER is opgesteld om de (milieu)effecten van de ontwikkelingen in het gebied in samenhang met elkaar inzichtelijk te maken. In het MER zijn verschillende varianten voor de gebiedsontwikkeling onderzocht.

Scope en doel bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan dient een aantal doelen. Het belangrijkste doel is het bestemmen van een deel van het programma uit het Ruimtelijk Raamwerk in de deelgebieden Merwehaven en Galileipark. Ook voorziet het bestemmingsplan in een actueel planologisch kader, aangezien in het grootste deel van het gebied een planologisch kader uit 1937 geldt. Verder schept het de condities voor de gebiedsontwikkeling in deelgebied Marconikwartier en Keilekwartier, op grond van het ruimtelijk raamwerk.

Wonen en werken in de Merwehaven

De Merwehaven verandert van een havengebied met alleen bedrijvigheid, naar een vernieuwende wijk voor wonen en werken aan het water. Er ontstaat een dynamisch woon-werkgebied met een mix aan woningtypes. Naast woningbouw is er ruimte voor innovatieve, creatieve maakbedrijven (maximaal milieucategorie 2) aangevuld met maatschappelijke voorzieningen.

Parkeren gebeurt niet op straat, maar in mobiliteitshubs. Denk daarbij aan een centraal punt in de wijk met gemeenschappelijke parkeervoorzieningen en een breed aanbod aan deelmobiliteit. Meer gebruik van deelmobiliteit en de focus op wandelen en fietsen zorgt voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Zo blijft er meer ruimte over om te wandelen, fietsen, sporten of spelen.

Innovatieve maakindustrie in het Galileïpark

In de toekomstige situatie wordt het Galileipark een locatie voor maakindustrie met ruimte voor een aanvullend programma met horeca, dienstverlening, sport en cultuur. Ook is er ruimte voor ondergeschikte en kleinschalige detailhandel. Wonen en andere geluidgevoelige functies zijn hier uitgesloten. Makers vinden een plek in bestaande of nieuwe loodsen en in nieuwe bedrijfsgebouwen en kantoren. De focus ligt hier met name op thema’s die goed bij de transformatie van M4H naar de nieuwe economie passen; energietransitie, circulair (recycling en hergebruik), duurzame mobiliteit en diensten die daarbij nodig zijn.

Het nieuwbouwprogramma ontstaat door invulling van een aantal braakliggende kavels en herontwikkeling van kavels waar de bedrijven op korte termijn vertrekken vanwege aflopende contracten. Op deze kavels is de zogenaamde milieuzonering nieuwe stijl toegepast (op grond van VNG-uitgave 2019). Dit betekent dat er concrete milieunormen zijn opgenomen voor de nieuwe bedrijven die zich daar kunnen vestigen. Vrijwel alle kavels in het Galileipark zijn in erfpacht uitgegeven aan het Havenbedrijf, die ze verhuurt of in erfpacht uitgeeft aan bedrijven. Het Havenbedrijf gaat de kavels waarop zij grip heeft zelf uitgeven en/of ontwikkelen.

Overige deelgebieden M4H

De overige deelgebieden Gustoweg, Marconikwartier en Keilekwartier van het bestemmingsplan worden voornamelijk ‘conserverend’ bestemd. Dit betekent dat de bestaande bedrijfsactiviteiten en aanwezige bebouwing worden bestemd. Op een aantal locaties wordt in algemene zin ook bedrijvigheid tot en met milieucategorie 2 en 3.1 toegestaan. Er worden geen bedrijven wegbestemd of in hun bedrijfsvoering ingeperkt.

Dezonering

Een groot deel van M4H wordt in het nieuwe bestemmingsplan onttrokken aan het gezoneerde industrieterrein (voor grote lawaaimakers). Het onttrekken, of opheffen van het gezoneerde industrieterrein heet dezoneren. Het industrieterrein waar M4H en een deel van Schiedam in vallen, heet ‘Havens Noord Oost-Frankenland’. Ook in Schiedam wordt een deel van het industrieterrein de komende jaren ontwikkeld, en worden delen van het gezoneerde industrieterrein opgeheven. Rotterdam en Schiedam werken daarom nauw samen.

Lees hier meer over de ontwikkelingen in Schiedam.

Geluidzone

Voor het deel van de resterende geluidzone dat buiten de plangrens van dit bestemmingsplan ligt, is het bestemmingsplan ‘Parapluherziening geluidzone Havens Noordwest Oost-Frankenland’ opgesteld.

Rondom een gezoneerd industrieterrein ligt een geluidzone, die een maximale geluidbelasting als gevolg van het industrieterrein voorschrijft voor geluidgevoelige functies als wonen. De huidige geluidzone van M4H ligt over delen van Bospolder, Oud-Mathenesse, Spangen, Schiemond en Heijplaat. Doordat ongeveer de helft van M4H met dit bestemmingsplan onttrokken wordt aan het gezoneerde industrieterrein, wordt de geluidzone verkleind. De nieuwe, kleinere geluidzone ligt voor een groot deel buiten het plangebied van M4H. Op die gronden wordt de nieuwe geluidzone met een paraplubestemmingsplan geregeld, dat over de onderliggende bestemmingsplannen heen valt. Het paraplubestemmingsplan gaat tegelijkertijd met dit bestemmingsplan ter inzage.

Planning en bestuurlijke route

De behandeling van het ontwerpbestemmingsplan en het MER in het college, vond plaats eind mei 2023. De stukken worden daarna ter inzage gelegd; vanaf 26 mei tot en met 6 juli 2023. In deze periode kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Op maandag 5 juni organiseren gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam een informatiebijeenkomst om de plannen te delen, en om vragen te beantwoorden over het bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken.

Na de periode van ter inzagelegging gaan we aan de slag met het beantwoorden en verwerken van ingediende zienswijzen. Uitgaande van deze planning kan het bestemmingsplan voor M4H in het eerste kwartaal van 2024 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Meer informatie over het bestemmingsplan M4H

MEER INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN HET BESTEMMINGSPLAN

BEKENDMAKING TER INZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN EN MER M4H

INFORMATIEBIJEENKOMST BESTEMMINGSPLAN EN MER M4H OP 5 JUNI 2023