25 mei 2023

Bestemmingsplan M4H ter inzage

Terinzagelegging en zienswijzen

Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam willen het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) ontwikkelen naar een gemengd gebied met wonen en werken. Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan met bijbehorend Milieueffectrapport (MER) gemaakt.

In een bestemmingsplan staat beschreven waar en wat gebouwd mag worden, en ook waar een gebouw of grond voor gebruikt mag worden. In een MER wordt onderzocht welke gevolgen de ontwikkeling heeft voor het milieu en de omgeving.

Ontwerpbestemmingsplan en MER M4H

Op basis van het huidige bestemmingsplan is de ontwikkeling van een levendig woon-werkgebied niet mogelijk. Het gebied is nu aangewezen als industrieterrein dat is bedoeld voor grote lawaaimakers.

Het nieuwe bestemmingsplan heeft een aantal doelen. Het belangrijkste doel is het bestemmen van de verschillende functies in de deelgebieden Merwehaven en Galileipark. Ook zorgt het bestemmingsplan voor een actueel toetsingskader voor (bouw)vergunningen in heel M4H. En het voorkomt dat bedrijven die zware hinder geven, zich in M4H kunnen vestigen.

In het MER is onderzocht welke gevolgen de ontwikkeling van M4H heeft. Dat hebben we gedaan met onderzoeken voor onder andere; verkeer, geluid, stofhinder, luchtkwaliteit, natuur en duurzame energie.

Terinzagelegging: 26 mei 2023 tot en met 6 juli 2023

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam maakt het ontwerpbestemmingsplan bekend. Over een ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen. Voordat zij dit doet krijgt u zes weken de gelegenheid om het plan in te zien, en via een zienswijze aan te geven wat u ervan vindt. De gemeenteraad stelt het plan vast, nadat de ontvangen zienswijzen zijn beoordeeld, beantwoord, en waar mogelijk verwerkt. Naar verwachting gebeurt dat in het eerste kwartaal van 2024.

Het ontwerpbestemmingsplan en MER M4H ligt ter inzage van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken, worden op verschillende manieren aangeboden.

Online kunt u de plannen via www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken:

Bestemmingsplan Merwe-Vierhavens

Parapluherziening geluidzone Havens Noordwest Oost-Frankenland

Wilt u de stukken liever fysiek inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met het informatiecentrum van de gemeente. Dit informatiecentrum is gevestigd in gebouw Het Timmerhuis aan de Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 tot 13:00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen met
010 267 2514 of een e-mail sturen naar [email protected]. U kunt de stukken ook inzien tijdens de informatiebijeenkomst. Hierover leest u hieronder meer.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

In de periode van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023, kunt u een schriftelijk gemotiveerde zienswijze sturen naar de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres. U kunt deze sturen aan:

t.a.v. de directeur van Stadsontwikkeling,
BWT/Bestemmingsplannen
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam.

U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen contact opnemen met telefoonnummer 06-57999736.

Meer informatie

Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure kunt u nalezen op www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen.