28 april 2020

Nota van beantwoording NRD vastgesteld

Nota van beantwoording notitie reikwijdte en detailniveau M4H vastgesteld

Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) gaat de komende jaren transformeren van haven- en bedrijventerrein naar een gemengd woon-werkgebied. De visie op de transformatie is vastgelegd in het Ruimtelijk Raamwerk M4H, dat in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor de gewenste transformatie wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Bij dit bestemmingsplan hoort ook een Milieueffectrapportage (MER), onder andere vanwege het gewenste programma en de milieubelasting in het gebied. De onderzoekscope van het MER is vastgelegd in de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Nota Reikwijdte en Detailniveau
De NRD heeft van 8 november 2019 tot 19 december 2019 ter inzage gelegen. Op 28 november 2019 zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest voor bedrijven, bewoners en projectontwikkelaars. In dezelfde periode is de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd.

Nota van beantwoording
Er zijn in totaal 14 reacties ontvangen: 2 zienswijzen van particulieren, 7 zienswijzen van bedrijven in het plangebied, 2 reacties van bestuursorganen en 3 van andere organisaties. De reacties hebben betrekking op:
• Sociale en fysieke aantakking op de omliggende wijken;
• Belangen van de bedrijven die in het gebied aanwezig blijven en belangen van Nolet (in Schiedam);
• Wensen van ontwikkelaars in het gebied;
• Belangen van het Hoogheemraadschap van Delfland en Tennet.

In algemene zin is in de beantwoording aangegeven dat rekening gehouden is met de belangen van de indieners bij de onderzoekscope. Geen van de zienswijzen en reacties leidt tot wijzigingen in de alternatieven of opzet van het MER zoals beschreven in de NRD. Verder heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage geadviseerd. Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage leidt tot een beperkte aanscherping van de onderzoeksopzet. De nota van beantwoording is op 31 maart 2020 door het College van B&W van Schiedam vastgesteld en op 21 april door het College van B&W van Rotterdam.

Vervolg  & participatie
In de komende maanden zal gewerkt worden aan het opstellen van het Milieueffectrapport. Dit moet in de zomer van 2020 leiden tot een voorkeursalternatief voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal eind 2020 in procedure worden gebracht. Naast dit formele moment worden er voor en na de zomer nog  sessies belegd bedrijven, bewoners en projectontwikkelaars. In welke vorm dat zal gebeuren is voor nu nog onduidelijk gelet op de Corona-maatregelen en eventuele afbouw daarvan.

Voor meer informatie over het vervolgproces kunt u contact opnemen met de heer W. Bredemeijer, projectleider bestemmingsplan en MER via [email protected]