16 juli 2020

Informatie procedure bestemmingsplan/MER M4H

Gemeente Rotterdam wil samen met Havenbedrijf Rotterdam het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) omvormen tot een aantrekkelijk en innovatief gebied voor wonen én werken. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De basis voor dit nieuwe bestemmingsplan vormt het Ruimtelijk Raamwerk, dat in juni 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. Het Ruimtelijk Raamwerk en alle andere relevante documenten hierna genoemd zijn te vinden op: www.m4hrotterdam.nl/publicaties

Om het nieuwe Bestemmingsplan te kunnen opstellen, moet eerst een Milieueffectrapport (MER) worden gemaakt. Dat MER wordt samen met de gemeente Schiedam opgesteld, omdat de huidige zone voor Industrielawaai, die in het nieuwe bestemmingsplan moet worden aangepast om wonen mogelijk te maken, ook over het Schiedamse grondgebied loopt.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de door de gemeenten Rotterdam en Schiedam vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het voornemen om een bestemmingsplan te maken nader toegelicht, en is een voorstel gedaan voor de onderzoeksopzet van het MER. De NRD heeft in de herfst van 2019 ter inzage gelegen en er is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners en ondernemers uit het gebied.

In totaal zijn er 14 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en reacties waren geen aanleiding om de aanpak of onderzoekscope van het MER te wijzigen. De Nota van Beantwoording van deze zienswijzen is op 31 maart vastgesteld door het College van B&W van Schiedam en op 14 april 2020 door het College van B&W van Rotterdam. Deze hier terug te vinden.

Stand van zaken MER

In de informatiebijeenkomst van november 2019 is een toelichting gegeven op het proces en de planning. Daarbij is aangegeven dat in juli 2020 het MER gereed zou zijn. Deze planning is niet gehaald en dit heeft meerdere oorzaken.

De belangrijkste vertraging die nu speelt wordt veroorzaakt de nieuwe regelgeving rondom het berekenen en beoordelen van geluideffecten. Dit maakt dat er op dit moment nog onvoldoende beeld is van de mogelijke geluideffecten als gevolg van de activiteiten in en rond M4H. Dit vereist extra onderzoek én verkenning door specialisten naar de in te zetten instrumenten om het gewenste woon- en werkprogramma in het gebied mogelijk te maken. De verwachting is dat er in het najaar meer duidelijkheid is.

De uitkomsten van de overige milieuonderzoeken zoals mobiliteit, veiligheid, geur en stof zijn wel gereed en in lijn met de eerdere verwachtingen waarop het Ruimtelijk Raamwerk is gebaseerd.

Informatiebijeenkomst najaar 2020

Omdat het cruciale onderzoek ten aanzien van geluid nog verdieping behoeft en overleg met instanties en experts, kunnen we de datum voor deze informatiebijeenkomst (al of niet digitaal) nog niet exact vaststellen, maar het zal in het komend najaar (2020) zijn. Uiteraard zult u over een te organiseren (digitale) bijeenkomst tijdig geïnformeerd worden. Wij ontmoeten u dan graag om verder te praten over de toekomst van het gebied M4H.

Indien u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw bekende contactpersoon/projectleider in M4H of stel uw vraag via [email protected]

Documenten:

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Nota van beantwoording

Ruimtelijk Raamwerk