16 juli 2020

Voortgang bestemmingsplan: vertraging MER

Gemeente Rotterdam wil M4H omvormen naar gemixt gebied van wonen en werken, conform Ruimtelijk Raamwerk. Hiervoor moet een deel van M4H onttrokken worden aan het gezoneerde industrieterrein. Dat kan door een nieuw bestemmingsplan, waarvoor een Milieueffectrapport (MER) wordt gemaakt. Dat proces wordt samen met de gemeente Schiedam doorlopen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
In de door beide partijen vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het voornemen om een bestemmingsplan te maken nader toegelicht en is een voorstel gedaan voor de onderzoeksopzet van het MER. De NRD heeft in de herfst van 2019 ter inzage gelegen en in november heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden.

In totaal zijn er 14 zienswijzen ingediend. Geen van de zienswijzen en reacties heeft geleid tot een wijziging van de onderzoekscope van het MER. De Nota van beantwoording is op 31 maart vastgesteld door het College van B&W van Schiedam en op 14 april 2020 door het College van B&W van Rotterdam. De Nota van beantwoording is hier terug te lezen.

Stand van zaken MER
In de informatiebijeenkomst van november 2019 is een toelichting gegeven op het proces en de planning. Daarbij is aangegeven dat in juli 2020 het MER gereed zou zijn. Deze planning is niet gehaald.

Waar nog onvoldoende beeld van is zijn de geluideffecten als gevolgen van de activiteiten in en rond M4H. Sinds kort is duidelijk dat het geluid van afgemeerde schepen (het zogenaamde nestgeluid) betrokken moet worden bij de geluidberekeningen. Dit vereist extra onderzoek én verkenning naar de in te zetten instrumenten. Zo kan voor M4H gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt. De verwachting is dat er in het najaar meer duidelijkheid is.

De uitkomsten van de overige milieuonderzoeken zoals mobiliteit, veiligheid, geur en stof zijn in lijn met de eerdere verwachtingen waarop het Ruimtelijk Raamwerk is gebaseerd.

Informatiebijeenkomst najaar 2020
Over een te organiseren bijeenkomst zult u tijdig geïnformeerd worden. Naar verwachting zal dit in het najaar kunnen plaatsvinden. Op dat moment zullen wij u de inzichten die het MER hebben opgeleverd presenteren. Wij ontmoeten u graag dan om te praten over de toekomst van het gebied M4H.

Documenten: