21 februari 2019

Concept Ruimtelijk Raamwerk M4H

Op weg naar vaststelling

Afgelopen jaar is onder leiding van het programmabureau M4H Rotterdam, het ruimtelijk raamwerk voor het Merwe-Vierhavens gebied opgesteld. Dit raamwerk geeft de ruimtelijke uitgangspunten en ambities weer voor de gebiedsontwikkeling. Mede dankzij de inbreng van vele partijen in het gebied ligt er intussen een definitief concept dat op weg gaat naar vaststelling in B&W en de directie van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarna wordt het ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het ruimtelijk raamwerk legt de ruimtelijke en programmatische hoofdstructuur voor het gebied vast. Dit gaat onder andere over wegennet en groenstructuur, en over waar functies zoals wonen, voorzieningen en cultuur een plek krijgen. In het raamwerk zijn ook ambities vastgelegd. Deze ambities worden in volgende fasen uitgewerkt. Denk bij ambities aan een set leidende principes voor duurzaamheid met als motto: collectiviteit als basis voor circulariteit. Het raamwerk vormt het vertrekpunt voor een nieuw bestemmingsplan voor M4H. Voor dit proces zullen te zijner tijd bijeenkomsten met partijen in het gebied worden belegd.  Meer informatie via [email protected].