6 november 2019

Bestemmingsplan: Informatiebijeenkomst Notitie Reikwijdte & Detailniveau

28 november in Fruitvis - Marconistraat 43

Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) gaat de komende decennia transformeren van haven- en industriegebied naar een gemengd woon-werkgebied. Met de vaststelling van het Ruimtelijk Raamwerk M4H op 27 juni 2019, is de visie op de toekomst van het gebied nu dermate concreet dat een start gemaakt kan worden met een bestemmingsplan.

Onderdeel van het bestemmingsplan is een Milieu Effect Rapport (MER). In het MER worden de milieueffecten van de ontwikkelingen, die worden mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan, in beeld gebracht.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt het voornemen voor een bestemmingsplan nader toegelicht, en wordt een voorstel gedaan voor de onderzoeksopzet van het MER. U wordt in de gelegenheid gesteld om op deze onderzoeksopzet te reageren, zie hiervoor de bijlage.

Ondernemers, bewoners en omwonende van Merwe-Vierhavens worden uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over de Notitie Reikwijdte & Detailniveau voor Merwe-Vierhavens, op donderdag 28 november 2019 in de Fruitvis aan de Marconistraat 43 te Rotterdam.

Informatiebijeenkomst NRD
Bij de start van de bijeenkomsten op 28 november wordt door het projectteam een presentatie gegeven over het Ruimtelijk Raamwerk M4H, de NRD en het verdere proces naar het bestemmingsplan.

Datum: Donderdag 28 november 2019
Locatie: Fruitvis, Marconistraat 43, 3029 AH Rotterdam
16:00 – 17:30 uur Bijeenkomst bedrijfsleven met om 16:15 uur een plenaire presentatie.
18:30 – 20:30 uur Bijeenkomst bewoners en omwonenden met om 18:45 uur een plenaire presentatie.

Aansluitend aan de presentaties is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om tussen 16:00 en 17:30 uur aanwezig te zijn, bent u welkom om aan te sluiten bij de tweede bijeenkomst om 18:30 uur.

Bekendmaking Informatieavond NRD

Notitie Reikwijdte en Detailniveau M4H